JÓTÁLLÁSI-JEGY

Szolgáltató neve és címe: ........................................................................................................

Termék megnevezése: ..............................................................................................................

Termék típusa: ...........................................................................................................................

Termék gyártási száma (amennyiben van): ............................................................................

Gyártó neve és címe (amennyiben nem azonos a szolgáltatóval): ............................................................................

Vásárlás időpontja: .....................................................................................................................

A termék fogyasztó részére való átadásának vagy (amennyiben azt a fogyasztó, illetve annak megbízottja végzi) az üzembe helyezés* időpontja: .......................................................... ……………………………………………………………………….... (*a megfelelő aláhúzandó)

KIJAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

A jótállási igény bejelentésének időpontja: .............................................................................

Kijavításra átvétel időpontja: ......................................................................................................

Hiba oka: .......................................................................................................................................

Kijavítás módja: ...........................................................................................................................

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja: ..................................................

KICSERÉLÉS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

Kicserélés történt, amelynek időpontja: ...................................................................................

 

TÁJÉKOZTATÓ A JÓTÁLLÁSI JOGOKRÓL:

Fogyasztó részére eladott, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) mellékletében felsorolt Árukra kötelező jótállás terjed ki. A jótállás időtartama:

  1. 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
  2. 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
  3. 250 000 forint eladási ár felett három év.
  4. A jótállási idő használt Árukra 12 hónap, az akkumulátor átalánydíjas élettartama 6 hónap. 

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

Az Áru kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a Fogyasztó az Árut a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

A jótállási határidő az Áru Fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha azonban a Fogyasztó az Árut az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja az Áru átadásának napja.

A Fogyasztó a kijavítás iránti igényét választása szerint a Szolgáltató székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és az Eladó által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. Mivel Szolgáltató a székhelyén nem működtet üzletet, illetve javítószolgálatot, a Fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak székhelyen való bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon értesíti a Fogyasztót.

Ha a jótállási időtartam alatt az Áru első alkalommal történő javítása során a Szolgáltató részéről megállapítást nyer, hogy az Áru nem javítható, a Fogyasztó – különösen az egyedi szerződésben foglalt, a Megrendelésben rögzített, vagy a minőségi kifogásról szóló jegyzőkönyvben felvett – eltérő rendelkezése hiányában a Szolgáltató köteles az Árut nyolc napon belül kicserélni. Ha az Áru cseréjére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles a Fogyasztó által bemutatott, az Áru ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc napon belül a Fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a jótállási időtartam alatt az Áru három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – a Fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában –, valamint ha a Fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a Fogyasztó nem kívánja az Árut a Szolgáltató költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a Szolgáltató köteles az Árut nyolc napon belül kicserélni. Ha az Áru kicserélésére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles a Fogyasztó által bemutatott, az Áru ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc napon belül a Fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha az Áru kijavításra a kijavítási igény Szolgáltató részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, a Fogyasztó – különösen az egyedi szerződésben foglalt, a Megrendelésben rögzített, vagy a minőségi kifogásról szóló jegyzőkönyvben felvett – eltérő rendelkezése hiányában a Szolgáltató köteles az Árut a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha az Áru cseréjére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles a Fogyasztó által bemutatott, az Áru ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a Fogyasztó részére visszatéríteni.

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható Árut az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a Szolgáltató, vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén – a javítószolgálat gondoskodik.

Ha a Fogyasztó az Áru meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az Eladó nem hivatkozhat a Ptk. 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A Korm. rendelet szerinti jótállás érvényességéhez, valamint a jótállásból eredő jogok érvényesítéséhez a Szolgáltató további követelményt támaszthat a Fogyasztóval szemben, feltéve, hogy az Áru megfelelő üzembe helyezése más módon nem biztosítható és a követelmény teljesítése nem jelent aránytalan terhet a Fogyasztó számára, valamint Szolgáltató a Fogyasztót e követelményről előzetesen tájékoztatta.

Ügyfél tudomásul veszi, hogy Szolgáltató mentesül a szavatossági felelősség alól az olyan hiba esetén, amely hibát Ügyfél a szerződéskötéskor ismert vagy ismernie kellett, illetve amely hibára tekintettel a terméket Ügyfél csökkentett áron vásárolta. Szolgáltató szavatossági felelőssége ilyen esetben csak az Ügyfél által nem ismert egyéb hibáért áll fenn.

Szolgáltató az árunak a szavatossági vagy jótállási időn túl bekövetkezett meghibásodása esetén a hibát az Ügyfél megrendelése esetén az érvényes szerviz árlistája alapján javítja ki.

Ha a Fogyasztó szavatossági és jótállási igényének megítéléshez szakvélemény beszerzése szükséges, a szakvélemény beszerzésének költsége azt a felet terheli, amelyik a szakvélemény beszerzését kezdeményezi.

A Fogyasztó a Szolgáltató által részére eladott termék hibája esetén termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként a Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Termékszavatossági igényét az Ügyfél kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy

  1. a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  2. a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy
  3. a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Fogyasztó a gyártóval szemben érvényesítheti.

Békéltető testület

A szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Fogyasztónak minősülő Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes, kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testületnél. Ha a Fogyasztó nem rendelkezik belföldi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, az eljárásra a Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület az illetékes. A Fogyasztónak ugyanakkor lehetősége van arra, hogy a fent megjelölt békéltető testület(ek) helyett más békéltető testületet jelöljön meg a békéltető testületi eljárásra. A békéltető testületre vonatkozó jogszabályi rendelkezések alkalmazásában fogyasztónak minősül az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásokban együttműködési kötelezettség terheli; a Szolgáltató a békéltető testületi eljárást alternatív (bírósági eljáráson kívüli) vitarendezési módként alkalmazza, veszi igénybe.

A békéltető testületek pontos elérhetősége a következő hivatkozásra kattintva érhető el:

https://www.bekeltetes.hu.

Online vitarendezési platform

A nem kereskedelmi, üzleti vagy szakmai célból eljáró természetes személy Ügyfélnek (azaz: Fogyasztónak) lehetősége van arra, hogy a közte és a Szolgáltató közti, online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződésekből eredő kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő jogvitájának rendezése céljából az online vitarendezési platformot igénybe vegye. Az online vitarendezési platform a következő hivatkozásra kattintva érhető el:

https://ec.europa.eu/odr.
A webáruház Általános szerződési feltételei
0634/884-100 Chat

Ez a weboldal sütiket használ a felhasználói élmény javítása érdekében. A weboldalunk használatával Ön hozzájárul az összes süti használatához, a Cookie szabályzatunknak megfelelően. Bővebben

A cookie-k kis szöveges fájlok, amelyeket az Ön által felkeresett webhelyek helyeznek el a számítógépén. A weboldalak cookie-kat használnak a felhasználók eredményes navigálásának elősegítése céljából és bizonyos funkciók végrehajtásához. A weboldal megfelelő működéséhez szükséges sütik az Ön engedélye nélkül állíthatók be. Az összes többi cookie-t jóvá kell hagyni azok böngészőben történő beállítása előtt. Az Adatvédelmi szabályzat oldalon bármikor megváltoztathatja a sütik használatához való hozzájárulását.