Reklamációs feltételek

Reklamációs feltételek

Az internetes üzlet – webáruház reklamációs feltételei

Az Általános Szerződési feltételek szerves része

 1. Reklamálni csak olyan Terméket lehet, mely az Eladónál vásárolt, és amely a Vevő tulajdona. 
 2. Minden cégünk által kínált Termékre 24 hónapos jótállást vállalunk, a használt termékre pedig 12 hónapot. Abban az esetben, ha magán a Terméken, vagy a csomagolásán, esetleg a csatolt használati útmutatáson ettől eltérő használati határidő van feltüntetve, akkor abban az estben a jótállás ezen határidő előtt nem ér véget. 
 3. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása napjától kezdődik.  
 4. A vevő köteles a reklamációt a hiba észrevételét követően haladéktalanul bejelenteni az Eladónál. 
 5. A vevő az Eladónál a felelősségre vonatkozó jogait a következő módon érvényesítheti:
  a) személyesen az Eladó üzletében,
  b) Irásban saját kézzel aláírt reklamációs nyilatkozattal az Eladő székhelyének címén a reklamált Termékkel együtt mégpedig vagy szokásos postai csomagként, vagy futárszolgálattal visszaküldve. Az eladó az utánvéttel küldött küldeményeket nem veszi át! 
  c) Elektronikusan küldött reklamációs nyilatkozatban. A reklamációs nyilatkozat minta a jelen ÁSZF 2. számú mellékletét képezi. 
 6. A Vevő a reklamált terméket haladéktalanul köteles visszajuttatni az előző pontban rögzített módok valamelyikén valamennyi, a Termékhez tartozó dokumentummal (számlával) együtt visszajuttatni az Eladónak. 
 7. A reklamáció felvételének érdekében a vevőnek szükséges röviden írásban előadnia, hogy mi a termékkel kapcsolatos panasza. A panaszkezeléshez a a Vevő köteles megadnia a kereszt- és vezetéknevét, állandó lakcímét, valamint a panasz dátumát  a reklamációs űrlapon keresztül, mely a webáruház internetes oldalán található. 
 8. A Termék reklamáció csak akkor tekinthető érvényesnek, és társaságunk csak akkor tudja figyelembe venni, ha az a Reklamációs feltételekben meghatározott folyamat szerint kerül bejelentésre. 
 9. A vevő jogai a reklamáció érvényesítésének folyamán:
  a) Ha a Terméknek olyan hibája van, melyet ki lehet javítani, abban az esetben az Eladó ingyenesen, minden felesleges halogatás nélkül  a reklamáció kézhezvételétől számított 30 napon belül a terméket kijavítja. Az Eladó a hibás Terméket a hiba javítása helyett mindig kicserélheti hibátlan termékre abban az esetben ha ez a Vevőnek nem okoz komoly nehézségeket. A Vevő a kérheti a Termék cseréjét a hiba javítása helyett, abban az esetben, ha a hiba a termék csak egy részét érinti, kérheti ezen rész cseréjét abban az esetben, ha az Eladónak ez a csere nem okoz aránytalan költségeket a hiba súlyosságát vagy a termék árát tekintetetében. Ha az Eladó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Vásárló érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Vásárlónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Vásárló – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát az Eladó költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Egyéb javíthatatlan hiba esetén is a Vevő a Termék Vátelárából megfelelő árengedményre jogosult.
  b) Ha a terméknek olyan hibája van, melyet nem lehet javítani, és mely gátolja a termék rendes használatát, a Vevőnek jogában áll ez esetben is, hogy kérje a termék cseréjét, vagy a vásárlási szerződéstől elállhat. Ugyanezekkel a jogokkal rendelkezik a Vevő abban az esetben, ha a hiba javítható ugyan, de a Vevő az ismétlődő hiba, avagy nagyobb számú hiba okán a termék a rendes használatra nem alkalmas.
  c) Azon termék esetében, mely az Eladó által hibásnak, sérültnek, használtnak volt minősítve és jelölve, az Eladó nem felel a használatból adódó hibákért és elkoptatásért. Az árengedményes termék esetében az Eladó nem felel azon hibáért, mely miatt a termék leárazásra került vagy amely miatt az alacsonyabb ár a terméken feltüntetésre került.  
 10. Az eladó részéről a termék hibáiért való felelőség a jótállási idő után megszűnik. 
 11. A jótállási jog megszűnik, ha:
  a) a hibát a Vevő mechanikus károsítással okozta
  b) ha a hiba a termék helytelen alkalazása miatt keletkezett, vagy a termék nem a használati útmutatónak megfelelően volt használva.
  c) A nyilvánvaló hibák a termék átvételekor nem voltak feltüntetve,
  d) ha a Termék olyan környezetben volt használva, mely környezet nedvességével, kémiai és mechanikus hatásaival nem felel meg a termék természetes környezetének.
  e) a termék karbantarásának elhanyagolásával, helytelen tárolás, rongálás, helytelen kezelés
  f) a termék nagymértékű megterhelésével,
  g) a Termék olyan használata, mely ellentétben van a termékkel kapcsolatos dokumentumokban közölt feltételekkel, általános felhasználási elvekkel, műszaki szabványokkal, vagy biztonsági előírásokkal, vagy egyéb jótállási feltételek megszegésével. 
 12. A jótállás kizárja a természeti katasztófákból (elemi kár, természeti csapás) eredő hibákat is. Továbbá a garancia nem vonatkozik a Termék (vagy annak bizonyos részei) szokásos használatából eredő értékcsökkenésre, kopásra. Tehát a termék rövidebb élettartalmát nem lehet hibának tekinteni és reklamálni.
 13. Ha a fogyasztó érvényesíti a reklamációt, az Eladó vagy az általa megbízott alkalmazott a fogyasztót tájékoztatja az ÁSZF szerinti jogairól, mely alapján a Vevő jogosult dönteni, hogy mely jogorvoaltot kívánja érvényesíteni. Az Eladó ekkor meghatározza a reklamáció intézésének módját ezen Reklamációs feltételeknek megfelelően, bonyolult esetben  a reklamáció érvényesítésének napjától számított 3 munkanapon belül, indokolt esetekben, főleg ha a termék állapotának felmérésére bonyolult technikai eljárás szükséges, legésőbb 30 napon belül. 
 14. A reklamáció módjának meghatározását követően az Eladó rögtön köteles a reklamációval kapcsolatban intézkedni, indokolt esetben – ha a körülmények ezt indokolják – a reklamáció elintézésében később is eljárhat, azonban  a reklamáció feldolgozása nem tartahat tovább a reklamáció beérkezésétől számított 30 napnál.  A reklamáció határidejének lejárta után, a fogyasztónak jogában áll elállni a vásárlási szerződéstől, vagy a hibás Termék új termékre való kicserélését kérni. 
 15. Az Eladó a reklamáció felvételének alkalmával a Vevővek igazolást állít ki, melyet ha lehetséges, a fogyasztónak haladéktalanul kézbesít, de legkésőbb a reklamáció elintézéséről szóló irattal együtt. Az igazolásban az Eladó feltünteti a reklamáció dátumát, tartalmát, valamint, hogy  a Vevő a reklamáció megoldásának milyen módját választotta. Az Eladó köteles a Vevőnek igazolást adni a reklamáció elintézéséről legkésőbb az igényléstől számított 30 napon belül. Az írásos igazolást az Eladó e-mailben elküldi a Vevő által megadott e-mail címre, vagy a webáruházon való fiókban feltüntetett e-mail címre, vagy a postai címre. 
 16. Az eladó nem háríthatja át a Vevőre a a szakmai megítélés költségeit, és az egyéb szakmai megítéléssel kapcsolatos kiadásokat sem.  Az eladó köteles a fogyasztó rendelkezésére bocsátani a reklamációt elutasító szakmai nyilatkozat egy példányát, legkésőbb a reklamáció felvételéttől számított 14 napon belül.
 17. Ha a Fogyasztó a Termék megvásárlásától számított 12 hónapon belül panaszt nyújtott be a Termék miatt, és az Eladó ezt elutasította, az a személy, aki a reklamáció során eljárt, vagy a reklamáció intézésre feljogosított személy köteles a reklamációról szóló iratban feltüntetni, hogy a fogyasztó kinek küldheti a terméket  szakmai megítélésre. Ha a terméket szakértői megítélés céljából elküldik egy kijelölt szakértőnek, a szakértői vélemény eredményétől függetlenül az Eladó viseli a szakértői értékelés, valamint az egyéb ezzel kapcsolatos valamennyi költséget. Ha a Fogyasztó szakértői nyilatkozattal bizonyítja az Eladó felelősségét a hibával kapcsolatban, a követelést újra benyújthatja. A szakmai értékelés során a jótállási idő nem telik. Ez esetben az Eladó köteles a fogyasztónak a szakmai értékelés során felmerült összes költség megtéríteni az új reklamáció kezdetének napjától számított 14 napon belül, valamint az összes ezzel kapcsolatos költséget. Szakértői vélemény birtokában az Eladó nem jogosult visszautasítani az új reklamációs követelést.
 18. Ha a kézbesített Termék nem rendelkezik azon tulajdonságokkal, melyek az Eladó által feltüntetett tulajdonságoknak nem felelnek meg, ezen termék visszaküldésének költségeit az Eladó viseli.
 19. Ha az eladó elismeri a reklamációt, az Eladó megtéríti a fogyasztó postaköltségét.
 20. A Termék hibáiért való felelőséggel kapcsolatos rendelkezésekre, beleértve a minőségi garanciát, az Eladó és a Vevő szerződési kapcsolatát a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
 21. A reklamáció akkor számít lerendezettnek, ha véget ér a reklamációs eljárás a termék átadásával, cseréjével, vagy a Termék vételárának visszatérítésével, írásos kéréssel a teljesítés átvételére, vagy indokolt elutasítására.
 22.  termék sértetlenségét, ill. a csomagolás teljességét a Termék átvételére vonatkozó utasítás szerint a Termék átvételénél szükséges ellenőrizni, mivel a Termék a szállítás közben megsérülhet, ajánljuk a Vevőnek a terméket kibontani és ellenőrizni a futárszolgálat munkatársa jelenlétében. A futárszolgálatnál történő aláírásával a Vevő igazolja, hogy a csomagolás és a termék is sértetlen és teljes.
 23. Ezen reklamációs feltételek az Általános szerződési feltételek szerves részét képezik, és az Eladó fenntartja a jogát ezen feltételeket bármikor megváltoztatni a Vevő előzetes figyelmeztetése nélkül.A webáruház Általános szerződési feltételei